Daily Gospel : November 11, 2015 – Wednesday of the Thirty-second week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua chua nguoi bi huiBook of Wisdom 6:2-11.

Hear, O kings, and understand; learn, you magistrates of the earth’s expanse! Hearken, you who are in power over the multitude and lord it over throngs of peoples!
Because authority was given you by the LORD and sovereignty by the Most High, who shall probe your works and scrutinize your counsels!

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 32 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Mercredi de la 32e semaine du temps ordinaire

Chua chua nguoi huiBài Ðọc I : (Năm I) Kn 6, 2-12

“Hỡi các vua chúa, hãy lắng nghe và học biết sự khôn ngoan”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Hỡi các vua chúa, hãy nghe và hãy hiểu. Hỡi các thủ lãnh trần gian, hãy học biết. Hỡi các vị lãnh đạo quần chúng, các ngươi kiêu hãnh, vì dân các ngươi đông đảo, xin lắng nghe: Quyền bính của các ngươi là do Chúa ban, và uy lực của các ngươi cũng do Ðấng Tối Cao. Người sẽ chất vấn mọi hành động và kiểm soát những tư tưởng các ngươi.

Continue reading