Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 11 ( Tuần 3 từ ngày 16 – 23)

Hoa dang me yeu

Ngày 16: Thánh Magarita Sccotlen :

Ngày 17: Thánh Elizabeth Hungaria :

Ngày 18 : Thánh Rosa Philippine Duchesne :

Ngày 19 : Chân phước Victoria Rasôamanarivô :

Ngày 20 : Thánh Edmund :

Ngày 21 : Lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ :

gày 22 : Thánh Xêxilia :

Ngày 23 : Chân phuoc Miguel Augustinô Prô :

Các Thánh Dành cho Bạn Trẻ
Nguyên tác của
Susan Helen Wallace, Fsp
tinmung.net thực hiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: