Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 11 ( Tuần 4 từ ngày 24 – 30)

saint-andre- Thanh Anrê

Ngày 24 : Th.Anrê Dũng Lạc & các bạn tử đạo :

Ngày 25 : Thánh Catarina Alexandria  :

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C – Evangile au quotidien : Premier dimanche de l’Avent

Chua nhat 1 mua vongBài Ðọc I: Gr 33, 14-16

“Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: “Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi”.

Continue reading

Daily Gospel : November 25, 2015 – Wednesday of the Thirty-fourth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doBook of Daniel 5:1-6.13-14.16-17.23-28.

King Belshazzar gave a great banquet for a thousand of his lords, with whom he drank.
Under the influence of the wine, he ordered the gold and silver vessels which Nebuchadnezzar, his father, had taken from the temple in Jerusalem, to be brought in so that the king, his lords, his wives and his entertainers might drink from them.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 34 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Mercredi de la 34e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu va cac tre emBài Ðọc I: (Năm I) Ðn 5, 1-6, 13-14, 16-17, 23-28

“Có những ngón tay hiện ra như bàn tay một người”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, vua Baltassar dọn tiệc linh đình đãi một ngàn triều thần: ai nấy cứ theo tuổi mình mà uống rượu. Khi vua đã say rượu, liền truyền đem các bình, chén, bát bằng vàng bạc mà Nabukôđônôsor, phụ vương ông, đã lấy trong đền thờ Giêrusalem đem về, để cho vua, các triều thần, hoàng hậu và cung phi dùng uống rượu.

Continue reading