Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn tổng hợp các ca khúc về : Lòng Thương Xót Chúa (1)

Jesus-j-ai-confiance-en-toi - long thuong xot Chúa

01. Lòng Thương Xót Chúa 1 (Nguyễn Chánh) :

02. Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót (Lm. Ân Đức) :

Continue reading

Daily Gospel : November 26, 2015 – Thursday of the Thirty-fourth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua kito Vua nhan loaiBook of Daniel 6:12-28.

Some men rushed into the upper chamber of Daniel’s home and found him praying and pleading before his God.
Then they went to remind the king about the prohibition: “Did you not decree, O king, that no one is to address a petition to god or man for thirty days, except to you, O king; otherwise he shall be cast into a den of lions?” The king answered them, “The decree is absolute, irrevocable under the Mede and Persian law.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 34 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Jeudi de la 34e semaine du temps ordinaire

Ánh sáng Chua là đuong cho con buocBài Ðọc I: (Năm I) Ðn 6, 11-27

“Thiên Chúa đã sai thiên sứ đến bịt miệng sư tử lại”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, có những người tọc mạch dò xét, họ bắt gặp Ðaniel đang cầu nguyện kêu xin cùng Chúa mình. Họ liền đến tâu vua về điều lệ rằng: “Tâu đức vua, chớ thì đức vua đã chẳng quy định rằng: trong ba mươi ngày, hễ ai cầu xin cùng thần minh nào hay người nào ngoài đức vua, thì, lạy đức vua, nó sẽ bị ném vào hang sư tử đó sao?” Vua trả lời rằng: “Ðúng, cứ như sắc chỉ Mêđia và Batư, thì không được sai lỗi”. Bấy giờ họ lại tâu vua rằng: “Ðaniel thuộc con cái Giuđa phải lưu đày, đã chẳng xem sao lề luật và chiếu chỉ vua đã quy định: mỗi ngày nó đọc kinh cầu nguyện ba lần”.

Continue reading