Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C : Con đường nội tâm – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

chua nhat thu 2 Mua vongBài Tin Mừng mở đầu thật long trọng khi nêu tên tất cả những vị lãnh đạo cao cấp thời đó. Từ Tibêriô, hoàng đế của đế quốc La mã, quyền uy phủ trên toàn thế giới thời ấy, đến Philatô, tổng trấn, đại diện cho hoàng đế cai trị nước Do Thái. Từ Hêrôđê, dù là bù nhìn, cai trị miền Bắc, đến em ông cai trị miền Nam. Từ Anna đến Caipha cùng trong gia đình làm thượng tế nắm giữ quyền đạo Do Thái.

Continue reading

Suy Niệm Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C – Evangile au quotidien : Deuxième Dimanche de l’Avent

chua nhat thu 2 Mua vongBài Ðọc I: Br 5, 1-9

“Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi”.

Trích sách Tiên tri Barúc.

Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý, và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi. Vì chưng, Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi cho mọi kẻ trần gian. Vì Thiên Chúa sẽ đời đời gọi tên ngươi là Hoà bình trong công lý và Vinh dự trong hiếu nghĩa.

Continue reading

Daily Gospel : December 3, 2015 – Thursday of the First week of Advent

Daily Mass Reading :

Chua nhat 1 mua vong nam CBook of Isaiah 26:1-6.

On that day they will sing this song in the land of Judah: “A strong city have we; he sets up walls and ramparts to protect us.
Open up the gates to let in a nation that is just, one that keeps faith.
A nation of firm purpose you keep in peace; in peace, for its trust in you.”
Trust in the LORD forever! For the LORD is an eternal Rock.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng – Jeudi de la 1e semaine de l’Avent

Chua nhat 1 mua vongBài Ðọc I: Is 26, 1-6

“Dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, trong đất Giuđa, người ta hát khúc ca này: Sion là thành trì kiên cố của chúng ta, có tường thành và hào luỹ che chở, hãy mở cửa, và dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào. Sự sai lầm cũ đã qua đi, Chúa sẽ bảo tồn sự hoà bình. Sự hoà bình, vì chúng ta trông cậy nơi Chúa.

Continue reading