Heureux les coeurs miséricordieux – Hymne Officielle JMJ 2016 – Cracovie – World Youth Day 2016 : Blessed are the Merciful

Continue reading

Bài hát Năm Thánh Lòng Thương Xót 2015 ‘hãy có lòng thương xót như Chúa Cha ‘ : Misericordes sicut Pater

 

 

Daily Gospel : December 8, 2015 – The Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary – Solemnity

Daily Mass Reading :

Le Me vo nhiem nguyen toiBook of Genesis 3:9-15.20.

After the man Adam had eaten from the tree, the LORD God called to the man and asked him, “Where are you?”
He answered, “I heard you in the garden; but I was afraid, because I was naked, so I hid myself.”
Then he asked, “Who told you that you were naked? You have eaten, then, from the tree of which I had forbidden you to eat!”
The man replied, “The woman whom you put here with me–she gave me fruit from the tree, so I ate it.”

Continue reading

Ngày 8 tháng 12 – Ðức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ Trọng – Evangile au quotidien : Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie

Le truyen tinBài Ðọc I: St 3, 9-15. 20

“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”.

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp”.

Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta cấm ngươi không được ăn ư?” Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”.

Continue reading

Xem Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót 08- 12 – 2015 tại quảng trường Thánh Phêrô- Vatican