Thánh Ca Về Lòng Thương Xót Chúa – 24 Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất

Ý nghĩa Logo Năm Thánh Lòng Thương Xót

Suy Niệm Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm C

Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C- Evangile au quotidien : Quatrième Dimanche de l’Avent

Duc Me tham vieng ba thanh IsaveBài Ðọc I: Mk 5, 2-5a

“Nơi ngươi sẽ xuất hiện Ðấng thống trị Israel”.

Bài trích sách Tiên tri Mikha.

Ðây lời Chúa phán: “Hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong trăm ngàn phần đất Giuđa, nhưng nơi ngươi sẽ xuất hiện một Ðấng thống trị Israel, và nguồn gốc Người có từ nguyên thuỷ, từ muôn đời. Vì thế, Người sẽ bỏ dân Người cho đến khi một người nữ phải sinh, sẽ sinh con. Số còn lại trong anh em Người, sẽ trở về với con cái Israel.

Continue reading

Daily Gospel : Thursday, December 17, 2015

Daily Mass Reading :

Chua-nhat-cua-niem-vuiBook of Genesis 49:2.8-10.

Jacob called his sons and said to them: “Assemble and listen, sons of Jacob, listen to Israel, your father.
“You, Judah, shall your brothers praise –your hand on the neck of your enemies; the sons of your father shall bow down to you.
Judah, like a lion’s whelp, you have grown up on prey, my son. He crouches like a lion recumbent, the king of beasts–who would dare rouse him?

Continue reading

Lời Chúa Ngày 17 tháng 12 Mùa Vọng – Férie de l’Avent : semaine avant Noël (17 déc.)

Gioi-tre-chuan-bi-Giang-sinBài Ðọc I: St 49, 2. 8-10

“Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa”.

Bài trích sách Sáng Thế.

Ngày ấy, Giacóp triệu tập con cái lại và nói rằng: “Hỡi con cái Giacóp, hãy hợp lại và nghe cha đây. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời cha của các con. Giuđa, anh em con sẽ ca tụng con. Bàn tay con sẽ đè trên ót quân thù; con cái của cha con sẽ phục lạy con. Giuđa là sư tử con, hỡi con của cha, con đã chồm lên bắt mồi, con đã nằm xuống nghỉ ngơi, như giống sư tử đực, tựa nòi sư tử cái, ai dám khiêu khích nó? Phủ việt sẽ không cất khỏi Giuđa, gậy chỉ huy không rời khỏi chân nó, cho đến lúc Ðấng thiên sai ngự đến, là Ðấng chư dân đợi trông”.

Continue reading