Learning English Word Power, A

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh – Evangile au quotidien : Mardi du temps de Noël après l’Épiphanie

Vinh danh Thien Chua tren troiBài Ðọc I: 1 Ga 4, 7-10

“Thiên Chúa là Tình Yêu”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì hễ ai thương yêu, thì đã sinh ra bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không thương yêu, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống.

Continue reading

Daily Gospel : January 5, 2016 – Tuesday after Epiphany

Daily Mass Reading :

Chua Giesu day cac tong doFirst Letter of John 4:7-10.

Beloved, let us love one another, because love is of God; everyone who loves is begotten by God and knows God.
Whoever is without love does not know God, for God is love.
In this way the love of God was revealed to us: God sent his only Son into the world so that we might have life through him.
In this is love: not that we have loved God, but that he loved us and sent his Son as expiation for our sins.

Continue reading