Daily Gospel : January 11, 2016 – Monday of the First week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong do1st book of Samuel 1:1-8.

There was a certain man from Ramathaim, Elkanah by name, a Zuphite from the hill country of Ephraim. He was the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zuph, an Ephraimite.
He had two wives, one named Hannah, the other Peninnah; Peninnah had children, but Hannah was childless.
This man regularly went on pilgrimage from his city to worship the LORD of hosts and to sacrifice to him at Shiloh, where the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were ministering as priests of the LORD.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 1 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Le lundi de la 1re semaine du temps ordinaire

Chua goi cac tong do dau tienBài Ðọc I: (năm II) 1 Sm 1, 1-8

“Anna buồn sầu, vì Chúa đã để bà phải son sẻ”.

Khởi đầu sách Samuel quyển thứ nhất.

Khi ấy, có một người quê ở Rama-Sôphim, miền núi Ephraim, tên là Elcana, con của Giêrôha, Giêrôha con của Êlihu, Êlihu con của Thôhu, Thôhu con của Súp, người Ephratha. Elcana có hai người vợ: một tên là Anna, người kia tên là Phênenna. Và Phênenna có nhiều con, còn Anna thì không có con. Vào những ngày luật quy định, ông này thường rời quê mình lên Silô để thờ lạy Chúa các đạo binh và hiến dâng của lễ. Tại Silô, có hai người con của Hêli là Ophni và Phêni, cả hai đều là tư tế của Chúa.

Continue reading