Lời Chúa Chúa Nhật 2 Quanh Năm Năm C – Evangile au quotidien : Deuxième dimanche du temps ordinaire

noces-de-canaBài Ðọc I: Is 62, 1-5

“Người chồng sẽ vui mừng vì vợ”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi Ðấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Ðấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Ðấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới.

Continue reading

Daily Gospel : January 14, 2016 – Thursday of the First week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua chua  mot nguoi cam diec1st book of Samuel 4:1-11.

The Philistines gathered for an attack on Israel. Israel went out to engage them in battle and camped at Ebenezer, while the Philistines camped at Aphek.
The Philistines then drew up in battle formation against Israel. After a fierce struggle Israel was defeated by the Philistines, who slew about four thousand men on the battlefield.

Continue reading