Daily Gospel : January 20, 2016 – Wednesday of the Second week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua sang tao con nguoi1st book of Samuel 17:32-33.37.40-51.

David spoke to Saul: “Let your majesty not lose courage. I am at your service to go and fight this Philistine.”
But Saul answered David, “You cannot go up against this Philistine and fight with him, for you are only a youth, while he has been a warrior from his youth.”

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 2 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Le mercredi de la 2e semaine du temps ordinaire

Chua chua mot nguoi bai tayBài Ðọc I: (năm II) 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51

“Ðavít đã dùng dây ném đá và đá mà thắng tên Philitinh”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, khi người ta dẫn Ðavít đến trước Saolê, thì Ðavít nói với Saolê rằng: “Ðừng ai lo sợ gì cả. Tôi đây, tôi tớ của bệ hạ, tôi sẽ ra chiến đấu với tên Philitinh”. Saolê nói cùng Ðavít rằng: “Ngươi không thể chống cự và chiến đấu với tên Philitinh đó đâu, vì ngươi còn bé nhỏ, mà anh ta là một chiến sĩ từ lúc còn niên thiếu”.

Continue reading