Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Chào đón Chúa Xuân(1)

hoa dao sapa

01 Hát lên cùng xuân đất trời : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/01hat%20len%20cung%20xuan%20dat%20troi.mp3

02. Ước vọng đầu xuân : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/02%20Uoc%20vong%20dau%20xuan.mp3

Continue reading

Daily Gospel : January 25, 2016 – The Conversion of Saint Paul, apostle – Feast

Daily Mass Reading :

Acts of the Apostles 22:3-16.

Paul addressed the people in these words: “I am a Jew, born in Tarsus in Cilicia, but brought up in this city. At the feet of Gamaliel I was educated strictly in our ancestral law and was zealous for God, just as all of you are today.
I persecuted this Way to death, binding both men and women and delivering them to prison.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 25 tháng 1 Thánh Phaolô Tông Ðồ Trở Lại Lễ Kính – Evangile au quotidien : Fête de la conversion de saint Paul, apôtre

Bartolomeo_Montagna_-_Saint_Paul_-_Google_Art_ProjectBài Ðọc I: Cv 22, 3-16

“Kêu danh thánh Chúa, tôi chỗi dậy”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Ngày ấy, Phaolô nói với dân chúng: “Tôi là người Do-thái, sinh tại Tarsê xứ Cilicia, đã được nuôi nấng trong thành này, đã được đào tạo theo chân lý lề luật cha ông dưới chân ông Gamaliêl. Tôi nhiệt thành với lề luật cũng như hết thảy quý vị hôm nay. Tôi đã bắt bớ giết chóc đạo này, xiềng xích và bỏ tù cả đàn ông lẫn đàn bà. Như thầy thượng tế và toàn thể hội đồng kỳ lão đã làm chứng điều đó. Các ngài đã trao cho tôi chứng minh thư để tôi đến kiếm anh em ở Ðamas, bắt trói họ và điệu về Giêrusalem để trừng phạt.

Continue reading