Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Chào đón Chúa Xuân(1)

hoa dao sapa

01 Hát lên cùng xuân đất trời : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/01hat%20len%20cung%20xuan%20dat%20troi.mp3

02. Ước vọng đầu xuân : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/02%20Uoc%20vong%20dau%20xuan.mp3

03. Ngày đầu xuân : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/03%20Ngay%20dau%20xuan.mp3

04. Lời dâng trong phút giao thừa : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/04%20Loi%20dang%20trong%20phut%20giao%20thua.mp3

05. Lời nguyện đầu xuân : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/05%20Loi%20nguyen%20dau%20xuan.mp3

06. Dâng Chúa xuân : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/06%20Dang%20Chua%20Xuan.mp3

07. Tạ ơn đầu xuân : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/07%20Ta%20on%20dau%20xuan.mp3

CD CHÀO ĐÓN CHÚA XUÂN
Biên soạn và thực hiện:
Ca trưởng Đinh Thiện Bản. Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: