Daily Gospel : January 26, 2016 – Saint Timothy and Saint Titus, bishops – Memorial

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doSecond Letter to Timothy 1:1-8.

Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God for the promise of life in Christ Jesus,
to Timothy, my dear child: grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.
I am grateful to God, whom I worship with a clear conscienceas my ancestors did, as I remember you constantly in my prayers, night and day.

Continue reading

Lời Chúa Ngày 26 tháng 1 Thánh Timôthêu và Thánh Titô, Giám Mục Lễ Nhớ – Evangile au quotidien : Mémoire des saints Timothée et Tite, évêques, compagnons de saint Paul

Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm A : Tinh thần người môn đệ Bài Ðọc I: 2 Tm 1, 1-8

“Nhớ lại đức tin trung thành của con”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu.

Phaolô, Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên Chúa, theo lời hứa ban sự sống trong Chúa Giêsu Kitô, gởi lời thăm Timôthêu, người con yêu dấu. Nguyện chúc ân sủng, lòng từ bi và bình an của Thiên Chúa Cha, và Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Continue reading