Daily Gospel : January 27, 2016 – Wednesday of the Third week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac tre2nd book of Samuel 7:4-17.

That night the LORD spoke to Nathan and said:
“Go, tell my servant David, ‘Thus says the LORD: Should you build me a house to dwell in?
I have not dwelt in a house from the day on which I led the Israelites out of Egypt to the present, but I have been going about in a tent under cloth.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 3 Quanh Năm – Evangile au quotidien : Le mercredi de la 3e semaine du temps ordinaire

bougie-allumer-drBài Ðọc I: (năm II) 2 Sm 7, 4-17

“Ta sẽ cho con của ngươi kế vị, và bảo đảm triều đại ngươi”.

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan lời này rằng: “Hãy đi và nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Chúa phán thế này: Có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng? Vì từ ngày Ta dẫn dắt con cái Israel ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, Ta không ở trong nhà, nhưng Ta di chuyển trong nhà tạm và trong trại.

Continue reading