Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Chào đón Chúa Xuân(2)

hoa mai

08 Chúa đem xuân về : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/07%20Ta%20on%20dau%20xuan.mp3

09 Họp mừng xuân mới : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/09%20Hop%20mung%20xuan%20moi.mp3

10 Mùa xuân vĩnh viễn : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/10%20Mua%20xuan%20vinh%20vien.mp3

11 Xuân yêu đời : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/11%20Xuan%20%20yeu%20doi.mp3

12 Lới nguyện đầu xuân : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/12%20Loi%20nguyen%20dau%20xuan.mp3

13 Xin Mẹ mùa xuân : http://tinmungmedia.net/THANHCA/02NhacNam2010/Thang1/Xuan2010/15Chao%20don%20Chua%20Xuan/Chao%20don%20Chua%20Xuan_files/13%20Xin%20Me%20mua%20xuan.mp3

CD CHÀO ĐÓN CHÚA XUÂN
Biên soạn và thực hiện:
Ca trưởng Đinh Thiện Bản. Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: