Sách nói mp3 suy niệm : Ý nghĩa sự đau khổ (1)

Chua sang tao con nguoi

Ý nghĩa sự đau khổ – 01 : http://www.tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/YNghiaSuDauKho/YNghiaSuDauKho_1/yndk01.mp3

Ý nghĩa sự đau khổ – 02 : http://www.tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/YNghiaSuDauKho/YNghiaSuDauKho_1/yndk02.mp3

Ý nghĩa sự đau khổ – 03 : http://www.tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/YNghiaSuDauKho/YNghiaSuDauKho_1/yndk03.mp3

Ý nghĩa sự đau khổ – 04 : http://www.tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/YNghiaSuDauKho/YNghiaSuDauKho_1/yndk04.mp3

Ý nghĩa sự đau khổ – 05 : http://www.tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/YNghiaSuDauKho/YNghiaSuDauKho_1/yndk05.mp3

Ý nghĩa sự đau khổ – 06 : http://www.tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/YNghiaSuDauKho/YNghiaSuDauKho_1/yndk06.mp3

Ý nghĩa sự đau khổ – 07 : http://www.tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/YNghiaSuDauKho/YNghiaSuDauKho_1/yndk07.mp3

Ý nghĩa sự đau khổ – 08 : http://www.tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/YNghiaSuDauKho/YNghiaSuDauKho_1/yndk08.mp3

Ý nghĩa sự đau khổ – 09 : http://www.tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/YNghiaSuDauKho/YNghiaSuDauKho_1/yndk09.mp3

Ý nghĩa sự đau khổ – 10 : http://www.tinmung.net/AudioBooks/SuyNiem/YNghiaSuDauKho/YNghiaSuDauKho_1/yndk10.mp3

Tác giả : Lm. Antôn Nguyễn Văn Tuyên

Nguồn : memaria.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: