Daily Gospel : February 2, 2016 – The Presentation of the Lord – Feast

Daily Mass Reading :

Simeon-et-AnneBook of Malachi 3:1-4.

Thus says the Lord God: Lo, I am sending my messenger to prepare the way before me; and suddenly there will come to the temple the Lord whom you seek, and the messenger of the covenant whom you desire. Yes, he is coming, says the Lord of hosts.
But who will endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like the refiner’s fire, or like the fuller’s lye.

Continue reading

Ngày 2 tháng 2 – Lời Chúa Ðức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Ðền Thánh, Lễ Kính – Evangile au quotidien : Présentation du Seigneur au Temple, fête

Me Maria va Chua GiesuBài Ðọc I: Ml 3, 1-4

“Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người”.

Trích sách Tiên tri Malakhi.

Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!” Lập tức Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, và thiên thần giao ước mà các ngươi mong ước, đến trong đền thánh Người. Chúa các đạo binh phán: “Này đây Người đến”. Ai có thể suy tưởng đến ngày Người đến, và có thể đứng vững để trông nhìn Người?

Continue reading