Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Mùa Xuân Mới Tinh Khôi (1)

hoa-dao.jpg

Lời giới thiệu :

Mùa xuân mới tinh khôi : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/02.MuaXuanMoiTinhKhoi_th_DieuHien.mp3

Mùa xuân đã về : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/03.MuaXuanDaVe_th_DieuHien-NhomHoaGiay.mp3

Vui đón mùa xuân : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/04.VuiDonMuaXuan_th_NhomHoaGiay.mp3

Mùa xuân trong tình người : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/05.MuaXuanTrongTinhNguoi_th_DieuHien-NhomHoaGiay.mp3

Trên miền đất Mẹ : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/05.TrenMienDatMe_th_TopCaManCoi.mp3

Lời tạ ơn : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/06.LoiTaOn_th_TopCaManCoi.mp3

Những vì sao thầm lặng : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/06.NhungViSaoThamLang_th_DieuHien-NhomHoaGiay.mp3

CD Album Trầm Hương Vol.08 – Mùa Xuân Mới Tinh Khôi

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: