Thánh nhạc Mp3 tuyển chọn : Mùa Xuân Mới Tinh Khôi (2)

hoa dao

Khúc hát tri ân : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/07.HatKhucTriAn_th_TopCaManCoi.mp3

Lớn lên trong tình yêu : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/08.LonLenTrongTinhYeu_th_DieuHien-NhomHoaGiay.mp3

Xin vâng như Mẹ : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/09.XinVangNhuMe_th_TopCaManCoi.mp3

Xin hãy quay về : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/10.XinHayQuayVe_th_TopCaManCoi.mp3

Khơi nguồn tình yêu : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/11.KhoiNguonTinhYeu_th_DieuHien-NhomHoaGiay.mp3

Những ngày bên nhau : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/13.NhungNgayBenNhau_th_TopCaManCoi.mp3

Tuổi thơ dễ thương : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/15.TuoiThoDeThuongHienHoa_th_TopCaManCoi.mp3

Theo gót vị tôn sư : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/16.TheoGotViTonSu_th_NuTuManCoi.mp3

Đoá hoa hồng : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/17.DoaHoaHong_th_DieuHien.mp3

Cùng Mẹ lên đường : http://tinmungmedia.net/THANHCA/03.Nam%202011/Thang%2012/MuaXuanMoiTinhKhoi/18.CungMeLenDuong_th_DieuHien-NhomHoaGiay.mp3

CD Album Trầm Hương Vol.08 – Mùa Xuân Mới Tinh Khôi

tinmungmedia.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: