Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Chay – Evangile au quotiedien : Le lundi de la 1re semaine de Carême

Chua sang tao con nguoiBài Ðọc I: Lv 19, 1-2. 11-18

“Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”.

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Các ngươi đừng trộm cắp, đừng nói dối, đừng phỉnh gạt kẻ khác, đừng lấy danh Ta mà thề dối, và đừng xúc phạm danh Thiên Chúa các ngươi. Ta là Chúa.

Continue reading

Daily Gospel : February 16, 2016 – Tuesday of the First week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treBook of Isaiah 55:10-11.

Thus says the LORD: Just as from the heavens the rain and snow come down and do not return there till they have watered the earth, making it fertile and fruitful, giving seed to the one who sows and bread to the one who eats,
So shall my word be that goes forth from my mouth; It shall not return to me void, but shall do my will, achieving the end for which I sent it.

Continue reading

Daily Gospel : February 15, 2016 – Monday of the First week of Lent

Daily Mass Reading :

san sang tien buoc theo ChuaBook of Leviticus 19:1-2.11-18.

The LORD said to Moses,
“Speak to the whole Israelite community and tell them: Be holy, for I, the LORD your God, am holy.
“You shall not steal. You shall not lie or speak falsely to one another.
You shall not swear falsely by my name, thus profaning the name of your God. I am the LORD.

Continue reading