Daily Gospel : February 19, 2016 – Friday of the First week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua kito Vua nhan loaiBook of Ezekiel 18:21-28.

Thus says the Lord GOD: If the wicked man turns away from all the sins he committed,  if he keeps all my statutes and does what is right and just, he shall surely live, he shall not die.
None of the crimes he committed shall be remembered against him; he shall live because of the virtue he has practiced.
Do I indeed derive any pleasure from the death of the wicked? says the Lord GOD. Do I not rather rejoice when he turns from his evil way that he may live?

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Chay – Evangile au quotidien : Le vendredi de la 1re semaine de Carême

Tien xuBài Ðọc I: Ed 18, 21-28

“Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?”

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đã phạm, tuân giữ mọi giới răn của Ta, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ sống chớ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đã phạm: nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đã thực hành! Chúa là Thiên Chúa phán: “Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?

Continue reading