Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật III Mùa Chay – Evangile au quotidien : Le mercredi de la 3e semaine de Carême

Chua kito Vua nhan loaiBài Ðọc I: Ðnl 4, 1. 5-9

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môi-sen nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà tôi dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi.

Continue reading

Daily Gospel : March 1, 2016 – Tuesday of the Third week of Lent

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac tre emBook of Daniel 3:25.34-43.

Azariah stood up in the fire and prayed aloud:
“For your name’s sake, do not deliver us up forever, or make void your covenant.
Do not take away your mercy from us, for the sake of Abraham, your beloved, Isaac your servant, and Israel your holy one,

Continue reading