Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật III Mùa Chay – Evangile au quotidien : Le jeudi de la 3e semaine de Carême

Chua chua  mot nguoi cam diecBài Ðọc I: Gr 7, 23-28

“Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây Chúa phán: Ta truyền cho họ lời này: Các ngươi hãy nghe lời Ta, thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân Ta. Các ngươi hãy đi trong mọi đường lối mà Ta truyền dạy cho các ngươi, để các ngươi được hạnh phúc.

Continue reading

Daily Gospel : March 3, 2016 – Thursday of the Third week of Lent

Daily Mass Reading :

Yeu men Chua het long het linh hon.Book of Jeremiah 7:23-28.

Thus says the LORD: This is what I commanded my people: Listen to my voice; then I will be your God and you shall be my people. Walk in all the ways that I command you, so that you may prosper.
But they obeyed not, nor did they pay heed. They walked in the hardness of their evil hearts and turned their backs, not their faces, to me.

Continue reading