Daily Gospel : March 24, 2016 – Holy Thursday – Evening Mass of the Lord’s Supper

bua-tiec-ly-cua-san-salvi-di-andrea-del-sartoEvening Mass Reading :

Book of Exodus 12:1-8.11-14.

The LORD said to Moses and Aaron in the land of Egypt,
“This month shall stand at the head of your calendar; you shall reckon it the first month of the year.
Tell the whole community of Israel: On the tenth of this month every one of your families must procure for itself a lamb, one apiece for each household.

Continue reading

Tam Nhật Vượt Qua Thứ Năm Tuần Thánh – Kỷ Niệm Bữa Tiệc Ly Của Chúa – Evangile au quotidien : Le jeudi saint (liturgie du soir)

bua tiec lyBài Ðọc I: Xh 12, 1-8. 11-14

“Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê và Aaron ở đất Ai-cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: “Mùng mười tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con chiên, thì phải mời người láng giềng đến nhà cho đủ số người để ăn một con chiên. Chiên đó không được có tật gì, phải là chiên đực, được một năm.

Continue reading