Daily Gospel : March 26, 2016 – Holy Saturday At the Easter Vigil in the Holy Night of Easter

 Daily Mass Reading :

Chua da song laithat roiReading 1 Gn 1:1—2:2

In the beginning, when God created the heavens and the earth,
the earth was a formless wasteland, and darkness covered the abyss,
while a mighty wind swept over the waters.Then God said,
“Let there be light,” and there was light.
God saw how good the light was.
God then separated the light from the darkness.

 God called the light “day,” and the darkness he called “night.”
Thus evening came, and morning followed—the first day. Continue reading

Veillée Pascale – Dimanche de Pâques

Chua Giesu phuc sinh hien ra voi cac tong doLecture du livre de la Genèse

Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre.
    La terre était informe et vide,
les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme
et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.
    Dieu dit :
« Que la lumière soit. »
Et la lumière fut.
    Dieu vit que la lumière était bonne,
et Dieu sépara la lumière des ténèbres.
    Dieu appela la lumière « jour »,
il appela les ténèbres « nuit ».

Continue reading

Lễ Phục Sinh Thứ Bảy Tuần Thánh – Ðêm Thánh Vọng Chúa Phục Sinh

Chua Phuc sinhBài Ðọc I: St 1, 1 – 2, 2 {hoặc 1, 1. 26-31a}

“Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm thật là tốt đẹp”.

Trích sách Sáng Thế.

Từ nguyên thuỷ Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Ðất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và thần trí Thiên Chúa bay sà trên mặt nước.

Thiên Chúa phán: “Hãy có ánh sáng”. Và có ánh sáng. Thiên Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp, Người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.

Continue reading