Daily Gospel : May 1, 2016 – Sixth Sunday of Easter – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va Thanh PheroActs of the Apostles 15:1-2.22-29.

Some who had come down from Judea were instructing the brothers, “Unless you are circumcised according to the Mosaic practice, you cannot be saved.”
Because there arose no little dissension and debate by Paul and Barnabas with them, it was decided that Paul, Barnabas, and some of the others should go up to Jerusalem to the apostles and presbyters about this question.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh – Fête de sainte Catherine de Sienne, vierge, docteur de l’Eglise, copatronne de l’Europe

suy niem moi Chua moi ngayBài Ðọc I: Cv 15, 22-31

“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên buộc thêm cho anh em gánh nặng nào khác”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, các Tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể Hội Thánh, chấp thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Antiôkia với Phaolô và Barnaba: đó là Giuđa, gọi là Barsaba, và Sila, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thư viết như sau: “Anh em Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia.

Continue reading

Daily Gospel : April 29, 2016 – Friday of the Fifth week of Easte

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doActs of the Apostles 15:22-31.

The apostles and presbyters, in agreement with the whole church, decided to choose representatives and to send them to Antioch with Paul and Barnabas. The ones chosen were Judas, who was called Barsabbas, and Silas, leaders among the brothers.

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C – Evangile au quotidien : Sixième dimanche de Pâques

Chua Giesu thay day chúng taBài Ðọc I: Cv 15, 1-2. 22-29

“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô, Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ, lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng, để xin giải quyết vấn đề này.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le jeudi de la 5e semaine de Pâques

Chua va cac em nhoBài Ðọc I: Cv 15, 7-21

“Tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô đứng lên nói: “Hỡi anh em, anh em biết rằng từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi để dân ngoại được nghe lời Phúc Âm do miệng tôi và tin. Thiên Chúa đã thấu biết các tâm hồn và đã minh chứng bằng cách ban Thánh Thần cho họ, như đã ban cho chúng ta; Người không phân biệt chúng ta với họ, vì dùng đức tin thanh tẩy tâm hồn họ.

Continue reading

Daily Gospel : April 28, 2016 – Thursday of the Fifth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua sang tao con nguoiActs of the Apostles 15:7-21.

After much debate had taken place, Peter got up and said to them, “My brothers, you are well aware that from early days God made his choice among you that through my mouth the Gentiles would hear the word of the gospel and believe.
And God, who knows the heart, bore witness by granting them the holy Spirit just as he did us.

Continue reading

Hình ảnh rước kiệu Thánh Thể nhân ngày Chầu lượt Gx Tân Độ (PII)

IMG_4773 Continue reading

Hình ảnh rước kiệu Thánh Thể nhân ngày Chầu lượt Gx Tân Độ (PI)

IMG_4731

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật V Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le mercredi de la 5e semaine de Pâques

Ánh sáng Chua là đuong cho con buocBài Ðọc I: Cv 15, 1-6

“Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết vấn đề này”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđê đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô và Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này.

Continue reading

Daily Gospel : April 27, 2016 – Wednesday of the Fifth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treActs of the Apostles 15:1-6.

Some who had come down from Judea were instructing the brothers, “Unless you are circumcised according to the Mosaic practice, you cannot be saved.”
Because there arose no little dissension and debate by Paul and Barnabas with them, it was decided that Paul, Barnabas, and some of the others should go up to Jerusalem to the apostles and presbyters about this question.

Continue reading

Daily Gospel : April 26, 2016 – Tuesday of the Fifth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua kito Vua nhan loaiActs of the Apostles 14:19-28.

In those days, some Jews from Antioch and Iconium arrived and won over the crowds.  They stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead.
But when the disciples gathered around him, he got up and entered the city.

Continue reading

Daily Gospel : Monday, April 25, 2016 – Saint Mark, evangelist – Feast

Daily Mass Reading :

thanh marcoFirst Letter of Peter 5:5b-14.

Beloved:  Clothe yourselves with humility in your dealings with one another, for:  God opposes the proud but bestows favor on the humble.
So humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time.
Cast all your worries upon him because he cares for you.
Be sober and vigilant. Your opponent the devil is prowling around like a roaring lion looking for (someone) to devour.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le mardi de la 5e semaine de Pâques

san sang theo ChuaBài Ðọc I: Cv 14, 18-27

“Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người Do-thái từ Antiôkia và Icôniô đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá Phaolô, và tưởng rằng Phaolô đã chết, nên kéo ngài ra bỏ ngoài thành. Nhưng đang khi các môn đồ đứng xung quanh ngài, ngài liền chỗi dậy đi vào thành, và hôm sau, ngài cùng Barnaba đi sang Ðerbê.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Phục Sinh – Le vendredi de la 4e semaine de Pâques

san sang theo ChuaBài Ðọc I: Cv 13, 26-33

“Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho Ðức Giêsu sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiôkia thuộc xứ Pisiđia, ông lên tiếng trong hội đường rằng: “Thưa chư huynh, con cháu Abraham, và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa chư huynh, lời cứu độ đó đã được rao giảng cho chư huynh. Những người cư ngụ ở Giêrusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhìn nhận Ðức Giêsu và các lời tiên tri mà họ đọc mỗi ngày Sabbat; thế mà họ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri khi lên án Người.

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C – Evangile au quotidien : Cinquième dimanche de Pâques

Chua Giesu va tre emBài Ðọc I: Cv 14, 20b-26

“Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa”. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Ðấng họ tin theo.

Continue reading

Daily Gospel : April 22, 2016 – Friday of the Fourth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doActs of the Apostles 13:26-33.

When Paul came to Antioch in Pisidia, he said in the synagogue:   “My brothers, children of the family of Abraham,  and those others among you who are God-fearing,  to us this word of salvation has been sent.
The inhabitants of Jerusalem and their leaders failed to recognize him, and by condemning him they fulfilled the oracles of the prophets that are read sabbath after sabbath.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le jeudi de la 4e semaine de Pâques

Chua va cac em nhoBài Ðọc I: Cv 13, 13-25

“Bởi dòng dõi Ðavít, Thiên Chúa đã ban Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Rời Paphô, Phaolô và các bạn vượt biển đến Perghê xứ Pamphy-lia; còn Gioan từ biệt các ngài, và trở về Giêrusalem. Hai ngài sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Sau khi đọc sách luật và các tiên tri, những thủ lãnh nhà hội đường sai người đến nói với các ngài rằng: “Hỡi anh em, nếu ai trong anh em có lời khuyên bảo dân chúng, xin hãy nói”.

Continue reading

Daily Gospel : April 21, 2016 – Thursday of the Fourth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua bao ve chung conActs of the Apostles 13:13-25.

From Paphos, Paul and his companions set sail and arrived at Perga in Pamphylia. But John left them and returned to Jerusalem.
They continued on from Perga and reached Antioch in Pisidia. On the sabbath they entered (into) the synagogue and took their seats.
After the reading of the law and the prophets, the synagogue officials sent word to them, “My brothers, if one of you has a word of exhortation for the people, please speak.”

Continue reading

Daily Gospel : April 20, 2016 – Wednesday of the Fourth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Kito VuaActs of the Apostles 12:24-25.13:1-5a.

The word of God continued to spread and grow.
After Barnabas and Saul completed their relief mission, they returned to Jerusalem, taking with them John, who is called Mark.
Now there were in the church at Antioch prophets and teachers: Barnabas, Symeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen who was a close friend of Herod the tetrarch, and Saul.

Continue reading

Daily Gospel : April 17, 2016 – Fourth Sunday of Easter – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhActs of the Apostles 13:14.43-52.

Paul and Barnabas continued on from Perga and reached Antioch in Pisidia. On the sabbath they entered the synagogue and took their seats.
After the congregation had dispersed, many Jews and worshipers who were converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who spoke to them and urged them to remain faithful to the grace of God.
On the following sabbath almost the whole city gathered to hear the word of the Lord.

Continue reading