Daily Gospel : April 13, 2016 – Wednesday of the Third week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu thay day chúng taActs of the Apostles 8:1b-8.

There broke out a severe persecution of the Church in Jerusalem, and all were scattered throughout the countryside of Judea and Samaria, except the Apostles.
Devout men buried Stephen and made a loud lament over him.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le mercredi de la 3e semaine de Pâques

Chua Giesu va tre emBài Ðọc I: Cv 8, 1-8

“Ðến đâu, họ cũng rao giảng lời Thiên Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Ngày ấy, Hội Thánh ở Giêrusalem bị bách hại dữ tợn. Ngoài các tông đồ, mọi người đều phân tán đi các miền Giuđêa và Samaria. Còn những người đạo đức lo chôn cất Têphanô; họ than khóc ông rất nhiều. Lúc đó Saolô tàn phá Hội Thánh; ông vào nhà này sang nhà nọ, bắt đàn ông lẫn đàn bà và tống ngục họ.

Continue reading

Daily Gospel : April 12, 2016 – Tuesday of the Third week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua chuc lanh cho cac em nhoActs of the Apostles 7:51-60.8:1a.

Stephen said to the people, the elders, and the scribes:  “You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears,  you always oppose the Holy Spirit;  you are just like your ancestors.
Which of the prophets did your ancestors not persecute? They put to death those who foretold the coming of the righteous one, whose betrayers and murderers you have now become.

Continue reading