Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm C – Evangile au quotidien : Quatrième dimanche de Pâques

Chua Ba NgoiBài Ðọc I: Cv 13, 14. 43-52

“Ðây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Có nhiều người Do-thái và tòng giáo theo các ngài, được các ngài khuyên bảo bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.

Continue reading

Daily Gospel : April 14, 2016 – Thursday of the Third week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu day cac tong doActs of the Apostles 8:26-40.

The angel of the Lord spoke to Philip,  “Get up and head south on the road  that goes down from Jerusalem to Gaza, the desert route.”
So he got up and set out. Now there was an Ethiopian eunuch, a court official of the Candace, that is, the queen of the Ethiopians, in charge of her entire treasury, who had come to Jerusalem to worship,
and was returning home. Seated in his chariot, he was reading the prophet Isaiah.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le jeudi de la 3e semaine de Pâques

Chua noi voi nhung nguoi PhasiseuBài Ðọc I: Cv 8, 26-40

“Nếu ông tin hết lòng, thì được chịu phép rửa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, thiên thần Chúa nói cùng Philipphê rằng: “Hãy chỗi dậy, đi về mạn nam, theo con đường từ Giêru-salem xuống Gaxa. Ðường ấy vắng vẻ”. Người chỗi dậy ra đi. Và này có một người Êthiôpi là thái giám quyền thế của nữ hoàng Canđa, xứ Êthiôpi, và là tổng quản công khố của nữ hoàng, ông đến chầu lễ tại Giêrusalem.

Continue reading