Daily Gospel : April 17, 2016 – Fourth Sunday of Easter – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhActs of the Apostles 13:14.43-52.

Paul and Barnabas continued on from Perga and reached Antioch in Pisidia. On the sabbath they entered the synagogue and took their seats.
After the congregation had dispersed, many Jews and worshipers who were converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who spoke to them and urged them to remain faithful to the grace of God.
On the following sabbath almost the whole city gathered to hear the word of the Lord.

Continue reading

Daily Gospel : April 15, 2016 – Friday of the Third week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua hien dien trong phep thanh theActs of the Apostles 9:1-20.

Saul, still breathing murderous threats against the disciples of the Lord, went to the high priest
and asked him for letters to the synagogues in Damascus, that, if he should find any men or women who belonged to the Way, he might bring them back to Jerusalem in chains.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le vendredi de la 3e semaine de Pâques

Chua day dan chungBài Ðọc I: Cv 9, 1-20

“Người này là lợi khí Ta chọn, để mang danh Ta đến trước mặt các dân tộc”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Saolô còn mải say mê hăm doạ giết các môn đồ Chúa, ông đến thượng tế, xin chứng minh thư gởi đến hội đường ở Ðamas, để nếu gặp ai theo đạo ấy bất luận nam nữ, ông trói đem về Giêrusalem. Ðang khi đi đường lúc đến gần Ðamas, bỗng nhiên một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông, ông ngã xuống đất và nghe tiếng phán rằng: “Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?”

Continue reading