Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le jeudi de la 4e semaine de Pâques

Chua va cac em nhoBài Ðọc I: Cv 13, 13-25

“Bởi dòng dõi Ðavít, Thiên Chúa đã ban Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Rời Paphô, Phaolô và các bạn vượt biển đến Perghê xứ Pamphy-lia; còn Gioan từ biệt các ngài, và trở về Giêrusalem. Hai ngài sang qua Perghê và đến Antiôkia xứ Pisiđia; ngày Sabbat, các ngài vào ngồi trong hội đường. Sau khi đọc sách luật và các tiên tri, những thủ lãnh nhà hội đường sai người đến nói với các ngài rằng: “Hỡi anh em, nếu ai trong anh em có lời khuyên bảo dân chúng, xin hãy nói”.

Continue reading

Daily Gospel : April 21, 2016 – Thursday of the Fourth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua bao ve chung conActs of the Apostles 13:13-25.

From Paphos, Paul and his companions set sail and arrived at Perga in Pamphylia. But John left them and returned to Jerusalem.
They continued on from Perga and reached Antioch in Pisidia. On the sabbath they entered (into) the synagogue and took their seats.
After the reading of the law and the prophets, the synagogue officials sent word to them, “My brothers, if one of you has a word of exhortation for the people, please speak.”

Continue reading

Daily Gospel : April 20, 2016 – Wednesday of the Fourth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Kito VuaActs of the Apostles 12:24-25.13:1-5a.

The word of God continued to spread and grow.
After Barnabas and Saul completed their relief mission, they returned to Jerusalem, taking with them John, who is called Mark.
Now there were in the church at Antioch prophets and teachers: Barnabas, Symeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen who was a close friend of Herod the tetrarch, and Saul.

Continue reading