Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV Phục Sinh – Le vendredi de la 4e semaine de Pâques

san sang theo ChuaBài Ðọc I: Cv 13, 26-33

“Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho Ðức Giêsu sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiôkia thuộc xứ Pisiđia, ông lên tiếng trong hội đường rằng: “Thưa chư huynh, con cháu Abraham, và những người kính sợ Thiên Chúa ở giữa chư huynh, lời cứu độ đó đã được rao giảng cho chư huynh. Những người cư ngụ ở Giêrusalem và các thủ lãnh của họ đã không nhìn nhận Ðức Giêsu và các lời tiên tri mà họ đọc mỗi ngày Sabbat; thế mà họ đã làm ứng nghiệm lời tiên tri khi lên án Người.

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C – Evangile au quotidien : Cinquième dimanche de Pâques

Chua Giesu va tre emBài Ðọc I: Cv 14, 20b-26

“Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa”. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là Ðấng họ tin theo.

Continue reading

Daily Gospel : April 22, 2016 – Friday of the Fourth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doActs of the Apostles 13:26-33.

When Paul came to Antioch in Pisidia, he said in the synagogue:   “My brothers, children of the family of Abraham,  and those others among you who are God-fearing,  to us this word of salvation has been sent.
The inhabitants of Jerusalem and their leaders failed to recognize him, and by condemning him they fulfilled the oracles of the prophets that are read sabbath after sabbath.

Continue reading