Daily Gospel : April 26, 2016 – Tuesday of the Fifth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua kito Vua nhan loaiActs of the Apostles 14:19-28.

In those days, some Jews from Antioch and Iconium arrived and won over the crowds.  They stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead.
But when the disciples gathered around him, he got up and entered the city.

Continue reading

Daily Gospel : Monday, April 25, 2016 – Saint Mark, evangelist – Feast

Daily Mass Reading :

thanh marcoFirst Letter of Peter 5:5b-14.

Beloved:  Clothe yourselves with humility in your dealings with one another, for:  God opposes the proud but bestows favor on the humble.
So humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time.
Cast all your worries upon him because he cares for you.
Be sober and vigilant. Your opponent the devil is prowling around like a roaring lion looking for (someone) to devour.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le mardi de la 5e semaine de Pâques

san sang theo ChuaBài Ðọc I: Cv 14, 18-27

“Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người Do-thái từ Antiôkia và Icôniô đến xúi giục dân chúng. Họ ném đá Phaolô, và tưởng rằng Phaolô đã chết, nên kéo ngài ra bỏ ngoài thành. Nhưng đang khi các môn đồ đứng xung quanh ngài, ngài liền chỗi dậy đi vào thành, và hôm sau, ngài cùng Barnaba đi sang Ðerbê.

Continue reading