Hình ảnh rước kiệu Thánh Thể nhân ngày Chầu lượt Gx Tân Độ (PII)

IMG_4773 Continue reading

Hình ảnh rước kiệu Thánh Thể nhân ngày Chầu lượt Gx Tân Độ (PI)

IMG_4731

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật V Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le mercredi de la 5e semaine de Pâques

Ánh sáng Chua là đuong cho con buocBài Ðọc I: Cv 15, 1-6

“Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết vấn đề này”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđê đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô và Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này.

Continue reading

Daily Gospel : April 27, 2016 – Wednesday of the Fifth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treActs of the Apostles 15:1-6.

Some who had come down from Judea were instructing the brothers, “Unless you are circumcised according to the Mosaic practice, you cannot be saved.”
Because there arose no little dissension and debate by Paul and Barnabas with them, it was decided that Paul, Barnabas, and some of the others should go up to Jerusalem to the apostles and presbyters about this question.

Continue reading