Lời Chúa Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C – Evangile au quotidien : Sixième dimanche de Pâques

Chua Giesu thay day chúng taBài Ðọc I: Cv 15, 1-2. 22-29

“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđêa đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô, Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ, lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng, để xin giải quyết vấn đề này.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le jeudi de la 5e semaine de Pâques

Chua va cac em nhoBài Ðọc I: Cv 15, 7-21

“Tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô đứng lên nói: “Hỡi anh em, anh em biết rằng từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi để dân ngoại được nghe lời Phúc Âm do miệng tôi và tin. Thiên Chúa đã thấu biết các tâm hồn và đã minh chứng bằng cách ban Thánh Thần cho họ, như đã ban cho chúng ta; Người không phân biệt chúng ta với họ, vì dùng đức tin thanh tẩy tâm hồn họ.

Continue reading

Daily Gospel : April 28, 2016 – Thursday of the Fifth week of Easter

Daily Mass Reading :

Chua sang tao con nguoiActs of the Apostles 15:7-21.

After much debate had taken place, Peter got up and said to them, “My brothers, you are well aware that from early days God made his choice among you that through my mouth the Gentiles would hear the word of the gospel and believe.
And God, who knows the heart, bore witness by granting them the holy Spirit just as he did us.

Continue reading