Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh – Fête de sainte Catherine de Sienne, vierge, docteur de l’Eglise, copatronne de l’Europe

suy niem moi Chua moi ngayBài Ðọc I: Cv 15, 22-31

“Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên buộc thêm cho anh em gánh nặng nào khác”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, các Tông đồ, kỳ lão cùng toàn thể Hội Thánh, chấp thuận chọn ít người trong các ngài, và sai đi Antiôkia với Phaolô và Barnaba: đó là Giuđa, gọi là Barsaba, và Sila, những vị có uy thế giữa anh em. Các ngài nhờ tay hai ông chuyển bức thư viết như sau: “Anh em Tông đồ và kỳ lão chúng tôi kính chào các anh em thuộc dân ngoại ở Antiôkia, Syria và Cilicia.

Continue reading

Daily Gospel : April 29, 2016 – Friday of the Fifth week of Easte

Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doActs of the Apostles 15:22-31.

The apostles and presbyters, in agreement with the whole church, decided to choose representatives and to send them to Antioch with Paul and Barnabas. The ones chosen were Judas, who was called Barsabbas, and Silas, leaders among the brothers.

Continue reading