Daily Gospel : Wednesday of the Seventh week of Easter

Daily Mass Reading :

Le Chua Ba NgoiActs of the Apostles 20:28-38.

At Miletus, Paul spoke to the presbyters of the Church of Ephesus: “Keep watch over yourselves and over the whole flock of which the holy Spirit has appointed you overseers, in which you tend the church of God that he acquired with his own blood.
I know that after my departure savage wolves will come among you, and they will not spare the flock.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh – Evangile au quotidien : Le mercredi de la 7e semaine de Pâques

Chua cau nguyen cho cac tong doBài Ðọc I: Cv 20, 28-38

“Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Ðấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Êphêxô rằng: “Các ông hãy thận trọng, và săn sóc đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt các ông làm giám quản điều khiển giáo đoàn của Chúa đã được Người cứu chuộc bằng máu. Phần tôi, tôi biết rằng sau khi tôi đi rồi, sẽ có những sói dữ đột nhập giữa các ông, chúng không dung tha đoàn chiên; và ngay giữa các ông sẽ có những kẻ ăn nói xảo trá nổi dậy để lôi kéo các môn đồ theo họ.

Continue reading