Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh – Evangile au quotidien: Le vendredi de la 7e semaine de Pâques

Chua goi 12 tong doBài Ðọc I: Cv 25, 13-21

“Ðức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa chào Phestô. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Phestô đem chuyện Phaolô trình nhà vua rằng: “Ở đây có một người tù Phêlixê để lại. Lúc tôi ở Giêrusalem, các thượng tế và kỳ lão Do-thái đã đến xin tôi lên án hắn. Tôi đã trả lời với họ rằng: “Người Rôma không có thói quen lên án người nào trước khi bị cáo đối diện với nguyên cáo, và có cơ hội bào chữa để thanh minh tội mình”.

Continue reading

Daily Gospel : May 13, 2016 – Friday of the Seventh week of Easter

 Daily Mass Reading :

Chua goi cac tong do dau tienActs of the Apostles 25:13b-21.

King Agrippa and Bernice arrived in Caesarea on a visit to Festus.
Since they spent several days there, Festus referred Paul’s case to the king, saying, “There is a man here left in custody by Felix.
When I was in Jerusalem the chief priests and the elders of the Jews brought charges against him and demanded his condemnation.

Continue reading