Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm – Le jeudi de la 8e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhBài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 2, 2-5. 9-12

“Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện để rao giảng Ðấng đã gọi anh em”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, như trẻ sơ sinh, anh em hãy thèm khát sữa thiêng liêng trong sạch, để nhờ đó, anh em được lớn lên trong ơn cứu độ, nếu anh em nếm biết Chúa ngọt ngào dường nào.

Continue reading

Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C – Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité

Thanh theBài Ðọc I: St 14, 18-20

“Ông mang bánh và rượu tới”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Ðấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông”. Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.

Continue reading

Daily Gospel : May 26, 2016 – Thursday of the Eighth week in Ordinary Time

 Daily Mass Reading :

Chua nhat 1 mua vongBook of Genesis 14:18-20.

In those days, Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine, and being a priest of God Most High, he blessed Abram with these words:
Blessed be Abram by God Most High, the creator of heaven and earth;
And blessed be God Most High, who delivered your foes into your hand.” Then Abram gave him a tenth of everything.

Continue reading

Daily Gospel : May 25, 2016 – Wednesday of the Eighth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va tre emFirst Letter of Peter 1:18-25.

Realizing that you were ransomed from your futile conduct, handed on by your ancestors, not with perishable things like silver or gold
but with the precious blood of Christ as of a spotless unblemished lamb.
He was known before the foundation of the world but revealed in the final time for you,
who through him believe in God who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God.

Continue reading