Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 11 ( Tuần 4 từ ngày 24 – 30)

saint-andre- Thanh Anrê

Ngày 24 : Th.Anrê Dũng Lạc & các bạn tử đạo :

Ngày 25 : Thánh Catarina Alexandria  :

Continue reading

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 11 ( Tuần 3 từ ngày 16 – 23)

Hoa dang me yeu

Ngày 16: Thánh Magarita Sccotlen :

Ngày 17: Thánh Elizabeth Hungaria :

Continue reading

Ngày 29 Tháng 9 Thánh Micael, Gabriel, Raphael

Continue reading

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 9 ( Tuần 4 từ ngày 22 – 30)

thanh Gioan Bosco

Ngày 22: Thánh Tôma Villanôva :

Ngày 23: Thánh Piô Piêtrelcina :

Nghe tiếp

Nghe đọc sách mp3 : Chuyện Thánh Gioan Vianey (5)

thanh Gioan Vianey

Dáng Điệu Lịch Sự Hòa Nhã và Lòng Nhân Từ của Cha Gioan :

Lòng Tin, Cậy, Mến của Cha Gioan :

Nghe tiếp

Nghe đọc sách mp3 : Chuyện Thánh Gioan Vianey (4)

thanh Gioan Vianey

Cha Gioan Làm Phép Lạ Chữa Bệnh Phần Xác :

Cha Gioan Chữa Bệnh Phần Hồn – 1 :

Đọc tiếp

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 9 ( Tuần 3 từ ngày 15 – 21)

Me sau bi

Ngày 15: Lễ Đức Mẹ sầu bi :

Ngày 16: Thánh Cornêliô và thánh Cyprianô :

Nghe tiếp

Ngày 08 Tháng 9 Lễ sinh nhật Đức Maria

Continue reading

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 9 ( Tuần 1 từ ngày 08 – 14)

Me Maria

Ngày 08: Lễ sinh nhật Đức Maria :

Ngày 09: Thánh Phêrô Clave  :

Nghe tiếp

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 9 ( Tuần 1 từ ngày 01 – 07)

Me Teresa cancuta

Ngày 01:Thánh Gilê :

Ngày 02: Ch. phước Gioan Đuylô & các bạn tử đạo  :

Nghe tiếp

Nghe đọc sách mp3 : Chuyện Thánh Gioan Vianey (3)

thanh Gioan Vianey

Nguyên Do Tại Sao Mọi Người Tìm Đến Xưng Tội Cùng Cha Gioan :

Cách Dùng Thời Giờ của Cha Gioan Trong Những Năm Người Ta Kéo Đến Xứ Ars :

Nghe tiếp

Nghe đọc sách mp3 : Chuyện Thánh Gioan Vianey (2)

Nghe tiếp

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 8 ( Tuần 4 từ ngày 22 – 31)

augustine

Ngày 22: Lễ Đức Maria nữ vương :

Ngày 23: Thánh Rôsa Lima :

Nghe tiếp

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 8 ( Tuần 3 từ ngày 15 – 21)

Me len troi

Ngày 15: Lễ Đức Mẹ lên trời : http://tinmung.net/AUDIO/TRUYENCACTHANH/Thang%208_2/Tuan3/Tuan%203_files/ngay%2015%20-%208.mp3

Ngày 16: Thánh Têphanô Hungary :

Nghe tiếp

Ngày 11 Tháng 8 Thánh Clara

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 8 ( Tuần 2 từ ngày 08 – 15)

Thánh Maximilian Kolbe

Ngày 8:  Thánh Đa Minh :

Ngày 9:  Thánh Êđit Stêin :

Nghe tiếp

Ngày 8 Tháng 8 Thánh Đa Minh

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 8 ( Tuần 1 từ ngày 01 – 07)

Chua bien hinh 1

Ngày 1:  Thánh Alphongsô Ligôri :

Ngày 2:  Thánh Phêrô Julianô Eymard :

Nghe tiếp

Cuộc đời Cha Gioan Vianey

Ngày 29 Tháng 7 Thánh Matta