Nghe đọc sách mp3 : Chuyện Thánh Gioan Vianey (1)

thanh Gioan Vianey

1. Lời Tựa :

2. Gioan Chăn Chiên  :

Nghe tiếp

Ngày 26 Tháng 7 Thánh Gioakim và thánh Anna

Ngày 25 Tháng 7 Thánh Giacôbê tiền

Ngày 23 Tháng 7 Thánh Brigitta Thụy Điển

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 7 ( Tuần 4 từ ngày 22 -31)

Christ-enseignant Ngày 22:  Thánh Maria Mađalêna :

Ngày 23:  Thánh Brigitta Thụy Điển :

Nghe tiếp

Ngày 22 Tháng 7 Thánh Maria Mađalêna

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 7 ( Tuần 3 từ ngày 15 -21)

duc me la me toi

Ngày 15:  Thánh Bônaventura :

Ngày 16:  Đức Mẹ núi Carmêlô :

Nghe tiếp

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 7 ( Tuần 2 từ ngày 08 -14)

Thánh Grêgoriô Cả, Giáo Hoàng Tiến Sĩ Hội Thánh (+604)

Ngày 8:  Chân phước Giorgiô Frassati :

Ngày 9:  Thánh Augustinô Zhao Rong và các bạn tử đạo :

Nghe tiếp

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 7 ( Tuần 1 từ ngày 01- 07)

Thanh Toma

Ngày 1:  Chân phước Junipêrô Serra :

Ngày 2:  Thánh Ôlivơ Plunket :

Nghe tiếp

Nghe sách mp3 : Truyện một tâm hồn của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (3)

therese- thanh Teresa

Truyện một tâm hồn – 21 :

Truyện một tâm hồn – 22 :

Nghe tiếp

Nghe sách mp3 : Truyện một tâm hồn của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (2)

therese- thanh Teresa Truyện một tâm hồn – 11 :

 Truyện một tâm hồn – 12:

Nghe tiếp

Nghe sách mp3 : Truyện một tâm hồn của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1)

therese- thanh Teresa

Truyện một tâm hồn – 01 :

Truyện một tâm hồn – 02 :

Nghe tiếp

Ngày 30 Tháng 6 Các thánh tử đạo tiên khởi Rôma

Ngày 29 Tháng 6 Thánh Phêrô và Thánh Phaolô

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 6 ( Tuần 4 từ ngày 22 – 30)

Thanh Gioan Tiền Hô

Ngày 22:  Thánh Paolinô, G.Phisơ, Toma Môrê :

Ngày 23:  Thánh Giuse Caphasô :

Nghe tiếp

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 6 ( Tuần 3 từ ngày 15-21)

thanh Gioan Bosco

Ngày 15:  Thánh Giơmanh Pibrac :

Ngày 16:  Thánh Gioan Phanxicô Rêgis :

Nghe tiếp

Nghe Mp3 Các Thánh dành cho Bạn Trẻ – Tháng 6 ( Tuần 2)

Chua Giesu va cac em nhoNgày  8:  Thánh William Gioóc :

Ngày  9:  Thánh Ephrem :

Nghe tiếp

Nghe Mp3 Các Thánh Dành cho Bạn Trẻ – Tháng 6 (Tuần 1)

Đọc Kinh Hút Thuốc

Ngày 1:  Thánh Justinô :

Ngày 2:  Thánh Maxêlinô và Thánh Phêrô :

Đọc tiếp

Ngày 22 Tháng 7 Thánh Maria Mađalêna

Nghe Truyện Các Thánh Dành Cho Bạn Trẻ – ngày 01 – 07 tháng 07

hoa dep

 Ngày 1:  Chân phước Junipêrô Serra :

Ngày 2:  Thánh Ôlivơ Plunket :

Nghe tiếp