Daily Gospel : October 9, 2016 – Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time – Year C

Daily Mass Reading :

dix_lepreux_12nd book of Kings 5:14-17.

Naaman went down and plunged into the Jordan seven times at the word of Elisha, the man of God. His flesh became again like the flesh of a little child, and he was clean of his leprosy.
He returned with his whole retinue to the man of God. On his arrival he stood before him and said, “Now I know that there is no God in all the earth, except in Israel. Please accept a gift from your servant.”

Continue reading

Vingt-huitième dimanche du temps ordinaire

Chua hoa banh ra nhieuDeuxième livre des Rois 5,14-17.

En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole de l’homme de Dieu ; alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié !
Il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur. »

Continue reading

Evangile au quotidien : Vingt-et-unième dimanche du temps ordinaire, Année C

Go cuaLivre d’Isaïe 66,18-21.

Avec leurs actions et leurs pensées. Moi, je viens rassembler toutes les nations, de toute langue. Elles viendront et verront ma gloire :
je mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu d’elles, j’enverrai des rescapés vers les nations, vers Tarsis, Pouth et Loud, Mèshek, Rosh, Toubal et Yavane, vers les îles lointaines qui n’ont rien entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi les nations.

Continue reading

Daily Gospel : August 21, 2016 – Twenty-first Sunday in Ordinary Time – Year C

 Daily Mass Reading : http://ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/16_08_21.mp3

Canh cua su songBook of Isaiah 66:18-21.
Thus says the LORD: I know their works and their thoughts, and I come to gather nations of every language; they shall come and see my glory.
I will set a sign among them; from them I will send fugitives to the nations: to Tarshish, Put and Lud, Mosoch, Tubal and Javan, to the distant coastlands that have never heard of my fame, or seen my glory; and they shall proclaim my glory among the nations.

Continue reading

Daily Gospel : July 24, 2016 – Seventeenth Sunday in Ordinary Time – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac treBook of Genesis 18:20-32.

In those days, the LORD said: “The outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin so grave,
that I must go down and see whether or not their actions fully correspond to the cry against them that comes to me. I mean to find out.”

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật 15 Quanh Năm Năm C – Evangile au quotidien : Quinzième dimanche du temps ordinaire

Chua Giesu va tre emBài Ðọc I: Ðnl 30, 10-14

“Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn cũng không quá sức các ngươi.

Continue reading

Daily Gospel : July 10, 2016 – Fifteenth Sunday in Ordinary Time – Year C

Daily Mass Reading :

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhBook of Deuteronomy 30:10-14.

Moses said to the people: “If only you would heed the voice of the LORD, your God, and keep his commandments and statutes that are written in this book of the law, when you return to the LORD, your God, with all your heart and all your soul.
“For this command which I enjoin on you today is not too mysterious and remote for you.

Continue reading

Daily Gospel : June 19, 2016 – Twelfth Sunday in Ordinary Time – Year C

 Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doBook of Zechariah 12:10-11.13:1.

Thus says the LORD:
I will pour out on the house of David
and on the inhabitants of Jerusalem
a spirit of grace and petition;
and they shall look on him whom they have pierced,
and they shall mourn for him as one mourns for an only son,
and they shall grieve over him as one grieves over a firstborn.

Continue reading

Daily Gospel : June 12, 2016 – Eleventh Sunday in Ordinary Time – Year C

Daily Mass Reading :

Maria  suc dau chan Chua2nd book of Samuel 12:7-10.13.

Nathan said to David: “Thus says the LORD God of Israel: ‘I anointed you king of Israel. I rescued you from the hand of Saul.
I gave you your lord’s house and your lord’s wives for your own. I gave you the house of Israel and of Judah. And if this were not enough, I could count up for you still more.
Why have you spurned the LORD and done evil in his sight? You have cut down Uriah the Hittite with the sword; you took his wife as your own, and him you killed with the sword of the Ammonites.

Continue reading

Daily Gospel : June 5, 2016 – Tenth Sunday in Ordinary Time – Year C

 Daily Mass Reading :

Chua sang tao con nguoi1st book of Kings 17:17-24.

Some time later the son of the mistress of the house fell sick, and his sickness grew more severe until he stopped breathing.
So she said to Elijah, “Why have you done this to me, O man of God? Have you come to me to call attention to my guilt and to kill my son?”

Continue reading

Daily Gospel : June 3, 2016 – The Most Sacred Heart of Jesus – Solemnity – Year C

Daily Mass Reading :

Trai tim Chua GiesuBook of Ezekiel 34:11-16.

For thus says the Lord GOD: I myself will look after and tend my sheep.
As a shepherd tends his flock when he finds himself among his scattered sheep, so will I tend my sheep. I will rescue them from every place where they were scattered when it was cloudy and dark.

Continue reading

Lời Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C – Sacré-Cœur de Jésus, solennité

Trai tim Chua GiesuBài Ðọc I: Ed 34, 11-16

“Ta sẽ săn sóc đoàn chiên Ta và sẽ kiểm soát chúng”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: “Này chính Ta săn sóc đoàn chiên Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì Ta cũng kiểm điểm đoàn chiên Ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán. Ta sẽ dẫn chúng ra khỏi các dân tộc, sẽ tụ họp chúng từ khắp mặt đất, và đưa chúng vào đất của chúng.

Continue reading

Lời Chúa Chúa Nhật 10 Quanh Năm Năm C – Dixième dimanche du temps ordinaire

Chua lam song lai nguoi con trai cua ba goa o NaimBài Ðọc I: 1 V 17, 17-24

“Ðây, con trai bà sống lại rồi đây”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, con trai bà chủ nhà đau liệt, cơn bệnh nguy kịch đến nỗi chẳng còn hơi thở. Bà ấy liền nói với Êlia rằng: “Thưa người của Thiên Chúa, giữa tôi với ông có liên can gì? Ông đến nhà tôi để khơi lại những tội của tôi và giết chết con tôi sao?” Êlia đáp lại: “Bà hãy giao con bà cho tôi”. Rồi ông bế lấy đứa trẻ từ lòng mẹ nó, mang lên trên lầu nơi ông cư trú và đặt nó lên giường ông.

Continue reading

Daily Gospel : May 29, 2016 – The Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Christi) – Solemnity – Year C

Daily Mass Reading :

Thanh the1st book of Kings 8:41-43.

“To the foreigner, likewise, who is not of your people Israel, but comes from a distant land to honor you
(since men will learn of your great name and your mighty hand and your outstretched arm), when he comes and prays toward this temple,
listen from your heavenly dwelling. Do all that the foreigner asks of you, that all the peoples of the earth may know your name, may fear you as do your people Israel, and may acknowledge that this temple which I have built is dedicated to your honor.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm – Le vendredi de la 8e semaine du temps ordinaire

Chua chuc lanh cho cac em nhoBài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 4, 7-13

“Anh em hãy nên những kẻ phân phát những ơn Chúa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, ngày cùng tận của vạn vật đã gần rồi. Vậy anh em hãy khôn ngoan và tỉnh thức cầu nguyện. Tiên vàn, anh em hãy luôn luôn yêu thương nhau, vì tình thương che lấp muôn vàn tội lỗi. Anh em hãy đón tiếp khách trọ và đừng kêu ca. Tuỳ theo ơn đã lãnh nhận, mỗi người hãy phục vụ lẫn nhau như những người phân phát ân sủng muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa.

Continue reading

Daily Gospel : May 27, 2016 – Friday of the Eighth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

san sang theo ChuaFirst Letter of Peter 4:7-13.

The end of all things is at hand. Therefore, be serious and sober for prayers.
Above all, let your love for one another be intense, because love covers a multitude of sins.
Be hospitable to one another without complaining.
As each one has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God’s varied grace.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 8 Quanh Năm – Le jeudi de la 8e semaine du temps ordinaire

Chua Giesu, Muc tu Nhan lanhBài Ðọc I: (Năm II) 1 Pr 2, 2-5. 9-12

“Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện để rao giảng Ðấng đã gọi anh em”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, như trẻ sơ sinh, anh em hãy thèm khát sữa thiêng liêng trong sạch, để nhờ đó, anh em được lớn lên trong ơn cứu độ, nếu anh em nếm biết Chúa ngọt ngào dường nào.

Continue reading

Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C – Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité

Thanh theBài Ðọc I: St 14, 18-20

“Ông mang bánh và rượu tới”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Ðấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông”. Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.

Continue reading

Daily Gospel : May 26, 2016 – Thursday of the Eighth week in Ordinary Time

 Daily Mass Reading :

Chua nhat 1 mua vongBook of Genesis 14:18-20.

In those days, Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine, and being a priest of God Most High, he blessed Abram with these words:
Blessed be Abram by God Most High, the creator of heaven and earth;
And blessed be God Most High, who delivered your foes into your hand.” Then Abram gave him a tenth of everything.

Continue reading

Daily Gospel : May 25, 2016 – Wednesday of the Eighth week in Ordinary Time

Daily Mass Reading :

Chua Giesu va tre emFirst Letter of Peter 1:18-25.

Realizing that you were ransomed from your futile conduct, handed on by your ancestors, not with perishable things like silver or gold
but with the precious blood of Christ as of a spotless unblemished lamb.
He was known before the foundation of the world but revealed in the final time for you,
who through him believe in God who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God.

Continue reading