Daily Gospel Mp3 : March 2, 2014 – Eighth Sunday in Ordinary Time – Year A

Sunday, Daily Mass Reading :

Chua day dan chungBook of Isaiah 49:14-15.
zion said, «The LORD has forsaken me; my LORD has forgotten me.»
Can a mother forget her infant, be without tenderness for the child of her womb? Even should she forget, I will never forget you.

Continue reading

Daily Gospel Mp3 : February 28, 2014 – Friday of the Seventh week in Ordinary Time

Friday,  Daily Mass Reading :

Chua GiesuLetter of James 5:9-12.

Do not complain, brothers and sisters, about one another, that you may not be judged. Behold, the Judge is standing before the gates.
Take as an example of hardship and patience, brothers and sisters, the prophets who spoke in the name of the Lord.
Indeed we call blessed those who have persevered. You have heard of the perseverance of Job, and you have seen the purpose of the Lord, because “the Lord is compassionate and merciful.”

Continue reading

Daily Gospel Mp3 : February 27, 2014 – Thursday of the Seventh week in Ordinary Time

Thursday –  Daily Mass Reading :

Chua chua mot nguoi bai tayLetter of James 5:1-6.

Come now, you rich, weep and wail over your impending miseries.
Your wealth has rotted away, your clothes have become moth-eaten,
your gold and silver have corroded, and that corrosion will be a testimony against you; it will devour your flesh like a fire. You have stored up treasure for the last days.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 7 Quanh Năm – Le jeudi de la 7e semaine du Temps Ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giesu va tre emBài Ðọc I : (Năm II) Gc 5, 1-6

 “Tiền công của những người làm công mà các ngươi đã gian lận đang kêu gào, và tiếng gào ấy đã lọt thấu tai Chúa”.

 Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

 Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai hoạ sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi đã bị ten sét, và ten sét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết.

  Đọc tiếp

Lời Chúa Chúa Nhật 8 Quanh Năm Năm A – Huitième dimanche du Temps Ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua sang tao con nguoiBài Ðọc I: Is 49, 14-15

 “Ta sẽ không quên ngươi đâu”.

 Trích sách Tiên tri Isaia.

 Sion nói: “Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi”. Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu.

  Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 26, 2014 – Wednesday of the Seventh week in Ordinary Time

Wednesday –   Daily Mass Reading :

Chua hoi cac tong doLetter of James 4:13-17.

Beloved : Come now, you who say, “Today or tomorrow we shall go into such and such a town, spend a year there doing business, and make a profit”–
you have no idea what your life will be like tomorrow. You are a puff of smoke that appears briefly and then disappears.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 7 Quanh Năm – Le mercredi de la 7e semaine du Temps Ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua kito Vua nhan loaiBài Ðọc I : (Năm II) Gc 4, 13b-18

 “Ðời sống anh em là cái gì? Lẽ ra anh em phải nói rằng: ‘Nếu Chúa muốn'”.

 Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

 Anh em thân mến, bây giờ anh em nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ đến một thành nọ, rồi ở lại đó một năm mà buôn bán kiếm lời”. Nhưng anh em đâu có biết ngày mai sẽ ra sao. Bởi vì đời sống anh em là cái gì?

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 25, 2014 – Tuesday of the Seventh week in Ordinary Time

Tuesday –  Daily Mass Reading :

Chua bao ve chung conLetter of James 4 :1-10.

Beloved : Where do the wars and where do the conflicts among you come from? Is it not from your passions that make war within your members?
You covet but do not possess. You kill and envy but you cannot obtain; you fight and wage war. You do not possess because you do not ask.
You ask but do not receive, because you ask wrongly, to spend it on your passions.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 7 Quanh Năm – Le mardi de la 7e semaine du Temps Ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giesu va cac treBài Ðọc I: (Năm II) Gc 4, 1-10

 “Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng”.

 Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

 Anh em thân mến, bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có, là tại anh em không xin.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 24, 2014 – Monday of the Seventh week in Ordinary Time

Monday,  Daily Mass Reading :

Chua Giesu va tre emLetter of James 3:13-18.

Beloved : Who among you is wise and understanding? Let him show his works by a good life in the humility that comes from wisdom.
But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth.
Wisdom of this kind does not come down from above but is earthly, unspiritual, demonic.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 7 Quanh Năm – Le lundi de la 7e semaine du Temps Ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua chua lanh cho anh mu BartiméBài Ðọc I : (Năm II) Gc 3, 13-18

 “Nếu anh em có lòng thích cãi vã, thì đừng lên mặt”.

 Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

 Anh em thân mến, ai là kẻ khôn ngoan và từng trải trong anh em? Người ấy hãy lấy đời sống tốt lành mà bày tỏ công việc của mình thấm nhuần sự hiền từ khôn ngoan. Còn nếu anh em có lòng ganh tị chua cay và thích cãi vã, anh em đừng lên mặt và nói dối nghịch cùng sự thật.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 23, 2014 – Seventh Sunday in Ordinary Time – Year A

 Sunday –  Daily Mass Readings :

Chua Giesu cau nguyenBook of Leviticus 19:1-2.17-18.

The LORD said to Moses,
“Speak to the whole Israelite community and tell them: Be holy, for I, the LORD your God, am holy.
“You shall not bear hatred for your brother in your heart. Though you may have to reprove your fellow man, do not incur sin because of him.
Take no revenge and cherish no grudge against your fellow countrymen. You shall love your neighbor as yourself. I am the LORD.

Continue reading

Daily Gospel Mp3 : February 21, 2014 – Friday of the Sixth week in Ordinary Time

Friday –   Daily Mass Reading :

Tu do theo ChuaLetter of James 2:14-24.26.

What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him?
If a brother or sister has nothing to wear and has no food for the day,
and one of you says to them, “Go in peace, keep warm, and eat well,” but you do not give them the necessities of the body, what good is it?
So also faith of itself, if it does not have works, is dead.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 6 Quanh Năm – Le vendredi de la 5e semaine du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua bao ve chung conBài Ðọc I : (Năm II) Gc 2, 14-24. 26

 “Cũng như xác không hồn là xác chết, thì đây đức tin không việc làm là đức tin chết”.

 Trích sách của Thánh Giacôbê Tông đồ.

 Anh em thân mến, nếu có ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Ðức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: “Chúc anh chị em đi bình an, và ăn no mặc ấm”, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ.

  Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 20, 2014 – Thursday of the Sixth week in Ordinary Time

Thursday –  Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doLetter of James 2:1-9.

My brothers, show no partiality as you adhere to the faith in our glorious Lord Jesus Christ.
For if a man with gold rings on his fingers and in fine clothes comes into your assembly, and a poor person in shabby clothes also comes in,
and you pay attention to the one wearing the fine clothes and say, “Sit here, please,” while you say to the poor one, “Stand there,” or “Sit at my feet,”
have you not made distinctions among yourselves and become judges with evil designs?

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 6 Quanh Năm – Le jeudi de la 6e semaine du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua nhat thu 33 Nam BBài Ðọc I : (Năm II) Gc 2, 1-9

 “Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo đó sao? Thế mà anh em khinh chê người nghèo khó”.

 Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

 Anh em thân mến, Anh em là những người tin vào Ðức Giêsu Kitô vinh hiển, Chúa chúng ta, anh em đừng thiên vị. Giả sử trong lúc anh em hội họp, có người đi vào, tay đeo nhẫn vàng, mình mặc áo sang trọng; lại cũng có người nghèo khó đi vào, áo xống dơ bẩn; nếu anh em chăm chú nhìn người mặc áo rực rỡ mà nói: “Xin mời ông ngồi chỗ danh dự này”.

Đọc tiếp

Lời Chúa Chúa Nhật 7 Quanh Năm Năm A – Septième dimanche du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Ba NgoiBài Ðọc I : Lv 19,1-2. 17-18

“Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình”.

Trích sách Lêvi.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy nói cho toàn thể cộng đồng con cái Israel: Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Ðấng Thánh, là Thiên Chúa các ngươi. Ðừng giữ lòng thù ghét anh em, nhưng hãy răn bảo họ công khai, để khỏi mang tội vì họ. Ðừng tìm báo oán, đừng nhớ lại lời mắng nhiếc của kẻ đồng hương. Hãy yêu thương các bạn hữu như chính mình. Ta là Chúa”.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 19, 2014 – Wednesday of the Sixth week in Ordinary Time

Wednesday –  Daily Mass Reading :

Chua chua  mot nguoi cam diecLetter of James 1:19-27.

Know this, my dear brothers: everyone should be quick to hear, slow to speak, slow to wrath,
for the wrath of a man does not accomplish the righteousness of God.
Therefore, put away all filth and evil excess and humbly welcome the word that has been planted in you and is able to save your souls.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 6 Quanh Năm – Le mercredi de la 6e semaine du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua chua nguoi muBài Ðọc I : (Năm II) Gc 1, 19-27

 “Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chớ đừng nghe suông”.

 Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

 Anh em thân mến, anh em hãy biết rằng: Mọi người hãy mau nghe, nhưng đừng vội nói và vội nóng giận, vì sự nóng giận của người ta không thực hiện sự công chính của Thiên Chúa. Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn và lòng đầy gian ác; anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng anh em, là lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.

  Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 18, 2014 – Tuesday of the Sixth week in Ordinary Time

Tuesday –   Daily Mass Reading :

Chua giang day dan chúngLetter of James 1:12-18.

Blessed is the man who perseveres in temptation, for when he has been proved he will receive the crown of life that he promised to those who love him.
No one experiencing temptation should say, “I am being tempted by God”; for God is not subject to temptation to evil, and he himself tempts no one.
Rather, each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire.

Continue reading