Thứ Ba sau Chúa Nhật 6 Quanh Năm – Le mardi de la 6e semaine du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giesu thay day chúng taBài Ðọc I : (Năm II) Gc 1, 12-18

 “Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ”.

 Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.

 Phúc cho kẻ chịu thử thách, vì khi đã được tinh luyện, sẽ lãnh nhận triều thiên sự sống mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những kẻ yêu mến Người. Khi bị cám dỗ, đừng ai nói rằng bị Thiên Chúa cám dỗ, vì Thiên Chúa không thể bị sự dữ cám dỗ, và chính Người cũng không hề cám dỗ ai.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 17, 2014 – Monday of the Sixth week in Ordinary Time

 Monday –   Daily Mass Reading :

Chua  giang day voi  uy quyenLetter of James 1:1-11.

James, a slave of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes in the dispersion, greetings.
Consider it all joy, my brothers, when you encounter various trials,
for you know that the testing of your faith produces perseverance.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 6 Quanh Năm – Le lundi de la 6e semaine du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Dau la cua JonasBài Ðọc I : (Năm II) Gc 1, 1-11

 “Lòng tin của anh em được thử thách, rèn luyện đức kiên nhẫn, để anh em nên hoàn hảo và trọn vẹn”.

 Khởi đầu bức thơ của Thánh Giacôbê Tông đồ.

 Giacôbê, đầy tớ của Thiên Chúa và của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, kính chào mười hai chi tộc sống phân tán khắp nơi. Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng khi gặp mọi thử thách, anh em biết rằng lòng tin được thử thách rèn luyện đức kiên nhẫn. Còn kiên nhẫn phải đưa đến hành động hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo và trọn vẹn, không khiếm khuyết điều gì.

  Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 16, 2014 – Sixth Sunday in Ordinary Time – Year A

Sunday –  Daily Mass Reading :

Chua goi 12 tong doBook of Sirach 15:15-20.

If you choose you can keep the commandments, they will save you; if you trust in God, you too shall live;
There are set before you fire and water; to whichever you choose, stretch forth your hand.
Before man are life and death, whichever he chooses shall be given him.

Continue reading

Daily Gospel Mp3 : February 14 – 2014 – Memorial of Saints Cyril, Monk, and Methodius, Bishop

 Friday- Daily Mass Reading :

Chua chua  mot nguoi cam diecReading 1 1 kgs 11:29-32; 12:19

Jeroboam left Jerusalem,

and the prophet Ahijah the Shilonite met him on the road.

The two were alone in the area, and the prophet was wearing a new cloak. Ahijah took off his new cloak, tore it into twelve pieces, and said to Jeroboam:

  Continue reading

Daily Gospel Mp3 : February 13, 2014 – Thursday of the Fifth week in Ordinary Time

 Thursday,  Daily Mass Reading :

Chua va cac em nho1st book of Kings 11:4-13.

When Solomon was old his wives had turned his heart to strange gods, and his heart was not entirely with the LORD, his God, as the heart of his father David had been.
By adoring Astarte, the goddess of the Sidonians, and Milcom, the idol of the Ammonites,
Solomon did evil in the sight of the LORD; he did not follow him unreservedly as his father David had done.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 5 Quanh Năm – Le jeudi de la 5e semaine du temps ordinaire

 Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giesu va tre emBài Ðọc I : (Năm II) 1 V 11, 4-13

 “Bởi ngươi không giữ giao ước, Ta cất vương quốc khỏi ngươi; nhưng vì Ðavít thân phụ ngươi,Ta sẽ dành một chi tộc cho con trai ngươi”.

 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

 Khi vua Salomon đã về già, các bà vợ của ông mê hoặc lòng ông, kéo ông theo các thần dân ngoại, lòng ông không còn trọn vẹn với Chúa là Thiên Chúa của ông, như lòng Ðavít thân phụ ông. Salomon tôn thờ nữ thần Astarthê của dân Siđon, và thần Môlốc của dân Ammon.

Đọc tiếp

Lời Chúa Chúa Nhật 6 Quanh Năm Năm A – Sixième dimanche du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua Giesu thay day chúng taBài Ðọc I: Sir 15,16-21

 “Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác”

 Bài trích sách Ðức Huấn ca.

 Nếu người muốn tuân giữ các giới răn:

 việc trung thành giữ các giới răn là tùy ở ngươi.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 12, 2014 – Wednesday of the Fifth week in Ordinary Time

Wednesday-  Daily Mass Reading :

Chua Giesu va cac tre1st book of Kings 10:1-10.

The queen of Sheba, having heard of Solomon’s fame, came to test him with subtle questions.
She arrived in Jerusalem with a very numerous retinue, and with camels bearing spices, a large amount of gold, and precious stones. She came to Solomon and questioned him on every subject in which she was interested.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Tư sau Chúa Nhật 5 Quanh Năm – Le mercredi de la 5e semaine du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua giang day dan chúngBài Ðọc I : (Năm II) 1 V 10, 1-10

 “Nữ hoàng Saba đã nhìn thấy mọi sự khôn ngoan của vua Salomon”.

 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

 Trong những ngày ấy, nữ hoàng Saba nghe biết Salomon nổi tiếng vì danh Chúa, bà đến hỏi thử ông nhiều câu đố. Bà đến Giêrusalem với đoàn tuỳ tùng đông đảo và nhiều của cải, gồm có lạc đà chở thuốc thơm, vô số vàng và đá ngọc quý báu.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 11, 2014 – Tuesday of the Fifth week in Ordinary Time

Tuesday –   Daily Mass Reading  :

Chua hoi cac tong do1st book of Kings 8:22-23.27-30.

Solomon stood before the altar of the LORD in the presence of the whole community of Israel, and stretching forth his hands toward heaven,
he said, “LORD, God of Israel, there is no God like you in heaven above or on earth below; you keep your covenant of kindness with your servants who are faithful to you with their whole heart.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Ba sau Chúa Nhật 5 Quanh Năm – Le mardi de la 5e semaine du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua hoi cac tong do Nguoi la aiBài Ðọc I: (Năm II) 1 V 8, 22-23. 27-30

 “Chúa đã phán: “Danh Ta sẽ ở nơi đó, để nhậm lời van nài của dân Israel”.

 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

 Trong những ngày ấy, Salomon đứng trước bàn thờ Chúa, đối diện với cộng đoàn Israel, ông giơ hai tay lên trời và nguyện rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa Israel, trên trời dưới đất, không có thần nào giống như Chúa.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 10, 2014 – Monday of the Fifth week in Ordinary Time

Monday –  Daily Mass Reading :

Chua chuc lanh cho cac em nho1st book of Kings 8:1-7.9-13.
The elders of Israel and all the leaders of the tribes, the princes in the ancestral houses of the children of Israel, came to King Solomon in Jerusalem, to bring up the ark of the LORD’s covenant from the City of David, which is Zion.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Hai sau Chúa Nhật 5 Quanh Năm – Le lundi de la 5e semaine du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua lam song lai nguoi con trai cua ba goa o NaimBài Ðọc I : (Năm II) 1 V 8, 1-7. 9-13

 “Họ mang hòm bia Thiên Chúa vào nơi Cực Thánh, và mây bao phủ nhà Chúa”.

 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

 Trong những ngày ấy, các kỳ lão Israel, cùng những thủ lãnh các chi họ và những trưởng gia tộc con cái Israel đều tề tựu trước mặt vua tại Giêrusalem, để cung nghinh hòm bia Thiên Chúa từ thành Ðavít, tức là thành Sion.

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 9, 2014 – Fifth Sunday in Ordinary Time – Year A

Sunday,  Daily Mass Reading :

Ánh sáng Chua là đuong cho con buocBook of Isaiah 58:7-10.

Thus says the LORD: Share your bread with the hungry, shelter the oppressed and the homeless; clothe the naked when you see them, and do not turn your back on your own.

Continue reading

Daily Gospel Mp3 : February 7, 2014 – Friday of the Fourth week in Ordinary Time

Friday –   Daily Mass Reading :

Chua Giesu va tre emBook of Sirach 47:2-13.

Like the choice fat of the sacred offerings, so was DAVID in Israel.
He made sport of lions as though they were kids, and of bears, like lambs of the flock.
As a youth he slew the giant and wiped out the people’s disgrace, When his hand let fly the slingstone that crushed the pride of Goliath.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Sáu sau Chúa Nhật 4 Quanh Năm – Le vendredi de la 4e semaine du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

chua nhat thu 2 Mua vongBài Ðọc I : (Năm II) : Hc 47, 2-13

 “Ðavít đã thành tâm ca tụng và yêu mến Thiên Chúa”.

Trích sách Huấn Ca.

 Như miếng mỡ lóc ra khỏi thịt con vật tế lễ thế nào, thì Ðavít được chọn giữa con cái Israel như vậy. Người dỡn với sư tử như dỡn với chiên con và đùa với gấu như đùa với những chiên con. Khi còn trẻ, nào người đã chẳng hạ sát tên khổng lồ và rửa nhục cho dân, khi vung dây ném đá đánh ngã tên Goliath kiêu căng đó sao?

Đọc tiếp

Daily Gospel Mp3 : February 6, 2014 – Thursday of the Fourth week in Ordinary Time

Thursday –  Daily Mass Reading :

Chua goi cac tong do dau tien1st book of Kings 2:1-4.10-12.

When the time of David’s death drew near, he gave these instructions to his son Solomon:
“I am going the way of all mankind. Take courage and be a man.

Continue reading

Lời Chúa Thứ Năm sau Chúa Nhật 4 Quanh Năm – Le jeudi de la 4e semaine du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Chua goi 12 tong doBài Ðọc I: (Năm II) : 1 V 2, 1-4. 10-12

 “Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ; Salomon, con hãy can đảm và ăn ở xứng danh nam nhi”.

 Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

 Gần ngày băng hà, Ðavít truyền cho Salomon, con trai của ông rằng: “Cha sắp bước vào con đường chung của thiên hạ. Con hãy can đảm, và ăn ở xứng danh nam nhi.

Đọc tiếp

Lời Chúa Chúa Nhật 5 Quanh Năm Năm A – Cinquième dimanche du temps ordinaire

Nghe Đọc Lời Chúa :

Anh sang tu TroiBài Ðọc I: Is 58, 7-10

 “Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”.

 Trích sách Tiên tri Isaia.

 Này đây Chúa phán: “Hãy chia bánh của ngươi cho kẻ đói, hãy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ mặc đồ vào, và đừng khinh bỉ xác thịt của ngươi.

Đọc tiếp