Thánh Ða Minh Tước, Linh Mục (+ 1839)

Thánh Ða Minh Tước nguyên quán xứ Trung Lao thuộc tỉnh Nam Ðịnh, là một linh mục dòng thánh Ða Minh.

Ngày 02/4/1839, trong cơn bách đạo dưới thời vua Minh Mạng, chính kẻ bội giáo trước kia đã nộp Ðức Cha Henares và được thăng quan, nay lại đem lính về bắt cha Ða Minh Tước. Trước tiên, giáo dân đã cố gắng dùng tiền bạc để mua chuộc lại cha nhưng không có kết quả, vì thế họ đã bày mưu để giải thoát ngài khỏi tay bọn lính. Họ sợ rằng tin cha Ða Minh bị bắt, một khi được loan đi các nơi, sẽ làm cho nhiều giáo hữu hoang mang. Hơn nữa, theo phong tục bấy giờ, đàn bà không có vũ khí mà đánh nhau với lính thì vô tội và lính không được dùng khí giới để đàn áp họ.

Ðọc tiếp