Thánh Athanasiô, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh (296-373)

Năm 311, khi cơn bách hại vừa chấm dứt, thì một bè rối nổi lên, làm lung lay nền tảng Giáo Hội; Tại Alexandria, Arius loan truyền giáo thuyết chối bỏ thiên tính của Chúa Giêsu. Năm 325, công đồng Nicée được triệu tập để lên án Arius và xác quyết rằng “Ðức Kitô là Thiên Chúa, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Ðức Chúa Cha”.

Cơn khủng hoảng kéo dài hơn 50 năm, và trong những giờ đen tối nhất, nhiều người dường như không còn nhìn thấy ánh sáng đức tin. Nhưng Thiên Chúa quan phòng đã ban cho Giáo Hội những vị bênh vực đầy khôn ngoan mà thánh Athanasiô là vị nổi tiếng hơn cả.

Ðọc tiếp