Thánh Đa Minh Án Khảm, Lý Trưởng; Luca Thìn, Cai Đội; Giuse Tả, Cai Đội; (+ 1859)

Cả ba thánh đều là những gia trưởng thánh thiện và quyền thế ở Nam Ðịnh thuộc địa phận Trung (Bắc Việt).

Dưới triều Tự Ðức, Ða Minh Án Khảm làm lý trưởng, cùng con là Luca Thìn và người bạn là Giuse Tả bị tố cáo vì theo Công Giáo. Các ngài bị bắt và bị tống giam, của cải bị bóc lột, nhà cửa bị tiêu hủy. Bốn tháng sau người ta phao tin các ngài bị xử tử vì làm loạn.

Đọc tiếp