Thánh Ða Minh Cẩm, Linh Mục (+ 1859)

Cha Ða Minh Cẩm thuộc dòng Ba Ða Minh, quê ở Bắc Ninh. Ngài bị bắt và bị tống giam, khi ra khỏi nơi trú ẩn để thi hành nhiệm vụ chủ chăn ở Hà Lạng. Ngày 11/3/1859, ngài bị trảm quyết tại Hưng Yên dưới triều Tự Ðức.

Ðức Thánh Cha Piô XII đã tôn cha Ða Minh Cẩm lên bậc Chân Phước tử đạo ngày 29/4/1951.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

Đọc tiếp