Thánh Martinô, Giáo Hoàng Tử Ðạo

Thánh Martinô sinh tại Todi miền Ombrie nước Ý. Ngay những ngày đầu tiên trên ngai Giáo Hoàng, ngài đã cố gắng thuyết phục đưa anh em ly giáo về với đức tin Công Giáo, nhất là nhóm ly khai Paul de Constantinople được hoàng đế Constant đỡ đầu và đang được truyền bá khắp nơi. Sau cùng, ngài họp công đồng Latêranô từ ngày 05 đến ngày 31 tháng 10 năm 649 với 500 Giám Mục để lên án bọn lạc giáo. Giữa lúc họp công đồng, hoàng đế sai phái Olympius đến để đuổi Ðức Giáo Hoàng và giải tán công đồng. Nhưng Olympius chẳng những không làm được gì, mà lại mắc phải bệnh chết thê thảm. Vua lại sai Théodore Calliopas đến chiếm đền thờ Latran và cung điện Giáo Hoàng, bắt ngài (năm 653) tạm thời giam ở đảo Naxos để đưa về Constantinople. Tại nơi đây, ngài bị bỏ tù, chịu ngược đãi, lăng mạ và đánh đập. Sau cùng bị đày sang Chersonèse (Hy Lạp) và an nghỉ trong Chúa năm 654.

Ðọc tiếp