30- 01: Thánh Tôma Khuông, Linh Mục (+1860)

Thánh Tôma Khuông sinh quán tại Hưng Yên, là một linh mục thuộc dòng Ða Minh. Một hôm khi đi qua cầu Trần Xá, vì ngài tránh không đạp Thánh Giá do quân lính đặt giữa cầu, nên bị bắt và bị tống giam. Dù phải chịu những cực hình đau đớn, ngài luôn giữ vững niềm tin nơi Thiên Chúa. Ngài đã bị trảm quyết ngày 30/01/1860 tại Hưng Yên.

Ðọc tiếp